Orkanika sp z o.o. skrzynie biegĆ³w ZF, IVECO, MAN, DAF

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • List intencyjny
  List intencyjny SESS
 • Zapytanie ofertowe
  Zapytanie ofertowe do Nr Projektu RPLU.03.07.00-06-0363/16
 • Orkanika
  Orkanika - cz??ci do samochodów ci??arowych.
 • Skrzynie
  Prowadzimy autoryzowany punkt sprzeda?y oraz serwis skrzyni biegów do samochodów ci??arowych.
 • Cz??ci
  Posiadamy szeroki asortyment cz??ci zamiennych do samochodów ci??arowych.
 • Transport
  Prowadzimy sprzeda? wysy?kow?. Zapoznaj si? z nasz? ofert? transportu.
 • Kontakt
  Ch?tnie udzielimy pa?stwu odpowiedzi na pytania zwi?zane z tematyk? naszego serwisu.

skrzynie biegów ZF Iveco MANDAF Neoplan Renault ScaniaSetra Autosan JelczMercedesStarVolvo

Firma Orkanika sp. z o.o. z siedzib? w województwie lubelskim, istnieje na rynku od 1991 roku. Zajmujemy si? ró?nymi strefami handlu i us?ug.

Mamy przyjemno?? poinformowa? i? nasza firma od 01.07.2017. realizuje projekt nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. „Sie? Europejskich Serwisów Samochodowych” dofinansowywany w ramach Osi Priorytetowej 3. Konkurencyjno?? przedsi?biorstw, Dzia?ania 3.7 Wzrost konkurencyjno?ci M?P. Zakres Projektu obejmuje opracowanie i wdro?enie nowoczesnego systemu informatycznego Sieci Europejskich Serwisów Samochodowych, który pozwoli na automatyzacje i zwi?kszenie efektywno?ci procesów biznesowych realizowanych przez spó?k? Orkanika Sp. z o.o. oraz jej partnerów biznesowych. Planowane do wdro?enia rozwi?zanie b?dzie opiera?o si? na modu?ach, które zostan? opracowane oraz zintegrowane ze sob?, tak aby zmaksymalizowa? funkcjonalno?? rozwi?zania oraz w pe?ni zaspokoi? potrzeby Spó?ki. Jednocze?nie, ka?dy z modu?ów stanowi? b?dzie podstaw? jednej us?ugi opartej o formu?? SaaS, za po?rednictwem której partnerzy Spó?ki b?d? mogli korzysta? z systemu. System pozwoli na popraw? koordynacji wspó?pracy g?ównie poprzez usprawnienie procesu komunikacji pomi?dzy podmiotami oraz zwi?kszenie efektywno?ci oraz automatyzacje realizowanych przez nie procesów biznesowych takich jak:

Procesy wewn?trzne obj?te rein?ynieringiem:

- proces rezerwacji terminów poszczególnych stanowisk samochodowych,

- proces zamawiania niezb?dnego sprz?tu i cz??ci samochodowych,

- proces wewn?trznych rozlicze? (fakturowanie, refakturowanie itd.),

- proces optymalizacji zamawiania cz??ci samochodowych i realizacji umów z klientami,

- proces prowadzenia rachunku kosztów i przychodów w podziale na klientów,

- procesy monitorowania czasu pracy poszczególnych pracowników,

Procesy zewn?trzne obj?te rein?ynieringiem:

- proces koordynowania serwisów pozamiejscowych ,

- proces wymiany informacji i danych (wirtualny magazyn)

- proces wymiany dokumentów (schematy, instrukcje itd.).

Nr Projektu RPLU.03.07.00-06-0363/16 aby odczyta? zapytanie ofertowe kliknij tutaj

Og?oszenie o wyniku post?powania kliknij tutaj aby pobra?

Dysponujemy ró?nego rodzaju cz??ciami do samochodów ci??arowych.

Nasza firma oferuje:

1. Sprzeda? i napraw? silników do samochodów ci??arowych.

2. Zajmujemy si? serwisowaniem oraz sprzeda?? skrzy? biegów do samochodów dostawczych.

3. Sprzeda? cz??ci nowych i u?ywanych do samochodów ci??arowych (Iveco, Man, Daf, Mercedes, Volvo, Scania i Renault). Ponadto oferujemy cz??ci do autobusów (Bova, Neoplan, Renault, Setra, Autosan, Man, Mercedes).

4. Transport ci??arowy i osobowy na terenie ca?ego kraju i europy.

5. Okr?gow? Stacj? Kontroli Pojazdów.

6. Us?ugi Koparko-?adowarko.

7. Pomoc drogowa - holowanie pojazdów.

8. Naprawy blacharsko - lakiernicze wszelkich pojazdów samochodowych.

9. Diagnostyka komputerowa.

Ponad to oferujemy:

1. Profesjonaln? i tani? napraw? skrzy? biegów zarówno manualnych jak i automatycznych.

2. Gwarancj? na nasze produkty bez limitu kilometrów.

3. Ka?da oferowana przez nas skrzynia biegów jest poddawana szczegó?owym testom sprawno?ciowym.

4. Przeróbk? skrzy? biegów z "automatów" na "manuale" w pojazdach ci??arowych a tak?e autobusach.

-----------------

Odsłon : 70676